RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku  obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy udzielić informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych określonych w art. 13 lub 14 RODO.

  1. W świetle powyższego informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Dariusz Zbytniewski  jako pełnomocnik Klimonter Sp. z.o.o., Słupecka 1, 62- 550 Wilczogóra, NIP 665-29943-66, REGON 302715320, KRS NR  0000508505. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Słupecka 1 , 62-550 Wilczogóra  lub email: biuro@klimonter.pl
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
  • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania pracownikom  firmy Klimonter Sp. z.o.o.  kompleksowej informacji gospodarczej w ramach świadczonych usług.

Ponadto:

  • Klimonter Sp. z.o.o. będzie udzielać dostępu do Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom w celu wywiązania się i realizacji swojej działalności:
  • Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Klimonter: Firmom kurierskim i przewozowym, które realizują dostawę wynikającą z obowiązku wywiązania się z umowy pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.
  • Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Klimonter  w celach marketingu bezpośredniego, jeśli zgoda na takie przetwarzanie została wyrażona.
  • Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonywania zwrotów środków pieniężnych na rzecz Klienta lub w celu zrealizowania zapłaty za towar przy jego odbiorze.
  • Podmiotom nabywającym wierzytelności – tylko w przypadku nie wywiązania się przez Klienta z zapłaty za nabyte towary.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów wymaganych przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody oraz przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o których mowa powyżej.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych przed ich zniszczeniem, utratą, nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionym wykorzystaniem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może Pani/Pan zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji.

Pani/ Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy współpracy handlowej, w czasie przez który mógłbyś wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług.
Przysługuje Pani/Panu  prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Pani/Pan ma  prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozdrawiam,

Klimonter Sp. z.o.o.

Dariusz Zbytniewski